Gestió, normalització, millora i innovació dels processos.

1. Gestió basada en processos.

 • Elaboració del mapa de processos en diferents nivells de l’organització
 • Definició i implantació del Quadre de comandament.
 • Control de processos.
 • Indicadors de procés.

2. Sistemes de gestió normalitzats.

2.1 Implantació de sistemes de Gestió.

Implantació de Sistemes de Gestió basats en les Normes i models de referència existents; 

 • Qualitat UNE-EN-ISO 9001.
 • Medi Ambient ISO 14001.
 • Reglament EMAS.
 • Prevenció de riscos OHSAS 18001.
 • RSC SG21, SA8000, GRI.
 • Model d'Excel·lència EFQM.
 • Específics de Sectors: alimentari, farmacèutic, automoció, transport, sanitàri.
2.2. Integració de sistemes de gestió.
 • Integració en un únic sistema de gestió dels diferents sistemes existents a les organitzacions; qualitat, medi ambient, prevenció, RSC....
2.3. Suport al manteniment dels sistemes.
 • Realització d’auditories internes periòdiques.
 • Servei de manteniment (auditories, consultes, seguiment indicadors,...).


3. Millora Contínua i innovació.

 • Millor i innovació de Processos, Productes i Serveis
 • Definició d’estructures organitzatives orientades cap a la Millora i Innovació.
 • Metodologies per a la Millora i Innovació: Kaizen, Lean, Six Sigma, 5S's.Àrees funcionals: operacions, gestió, màrqueting i vendes, recursos humans i direcció.
 • Eines estadístiques i creatives per a la Millora i la Innovació.
 • Treball en equip i lideratge per a la Millora i Innovació.


4. Creació de nous productes i serveis.

És el servei que ofereix GlobalMed per desenvolupar nous productes i serveis a mida, d’utilització pública o privada.